Countries

History
Culture

 

 

 

Albania > Heads of the State


Presidenca
Office of the President
Blv. “Dëshmorët e Kombit”, Tirana, Albania
E-Mail:presec@presec.tirana.al
Tel: 23 48 12 Fax. 23 69 25

Kuvendi Popullor
People’s Assembly
Blv. “Dëshmorët e Kombit” Tirana, Albania
E-Mail:for_dep@parlament.al
Tel:/Fax. 22 83 33

Prokuroria e Përgjithshme
General Attorney
Rr. Bardhyl Tirana, Albania
E-Mail:demirmajko@albaniaonline.net
Tel: 23 48 50 Fax. 22 90 85

Gjykata Kushtetuese
Constitutional Court
Blv. “Dëshmorët e Kombit”, Tirana, Albania
E-Mail:noela@albmail.com
Tel:/Fax. 22 83 57

Gjykata e Lartë
Supreme Court
Rr. “Dëshmorët e 4 Shkurtit” Tirana, Albania
E-Mail:supremecourt@albaniaonline.net
Tel: 25 73 14 Fax. 22 78 06

Komisioni i Kontrollit të Shtetit
State Control Commission
Blv. “Dëshmorët e Kombit”, Tirana, Albania
E-Mail:klsh@albaniaonline.net
Tel: 22 94 05 Fax. 23 24 91

Avokati i Popullit
People Advocate
Blv.“Dëshmorët e Kombit”#3 Tirana, Albania
Tel: 25 38 91 Tel: 22 97 85


Instituti i Statistikave
Institute of Statistics
Rr. “Lekë Dukagjini” #5 Tirana, Albania
E-Mail:mekonomi@instat.goval
Tel: 22 24 11 Fax. 22 83 00

Këshilli i Ministrave
Council of Ministers
Blv. “Dëshmorët e Kombit” Tirana, Albania
E-Mail:priftid@interalb.net
Tel: 25 04 74 Tel: 22 83 99

Ministria e Bujqësisë dhe Ushqimit
Ministry of Agriculture And Food
Blv. “Dëshmorët e Kombit” Tirana, Albania
E-Mail:personel@icc.al.eu.org
Tel: 22 79 24 Tlx. 4209


Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sporteve
Ministry of Culture, Youth And Sports
Blv. “Dëshmorët e Kombit” Tirana, Albania
E-Mail:kabkult@mkrs.gov.al
Tel: 22 34 74 Fax. 23 24 88

Ministria e Mbrojtjes
Ministry of Defense
Blv. “Dëshmorët e Kombit” Tirana, Albania
Tel: 22 68 65 Fax. 22 84 81

Ministria e Arsimit dhe Shkencës
Ministry of Education And Science
Rr.e Durrësit #23 Tirana, Albania
E-Mail:rspahia@mash.gov.al
Tel: 22 63 07 Fax. 23 20 02

Ministria e Financave
Ministry of Finance
Blv. “Dëshmorët e Kombit” Tirana, Albania
E-Mail:secretary.minister@minfin.gov.al
Tel: 22 84 05 Fax. 22 84 94

Ministria e Punëve të Jashtme
Ministry of Foreign Affairs
Blv. “Zhan D’Ark”, #6 Tirana, Albania
E-Mail:dshtypi@abissnet.net
Tel:36 21 70 Fax. 23 58 99

Ministria e Shëndetësisë
Ministry of Health
Blv.“Zhan D’Ark” Tirana, Albania
Tel: 36 29 37 Fax. 36 25 54

Ministria e Rendit Publik
Ministry of Public Order
Blv. “Dëshmorët e Kombit” Tirana, Albania
Tel: 25 68 50 Fax. 25 86 25

Ministria e Drejtësisë
Ministry of Justice
Blv. “Zog I” Tirana, Albania
E-Mail: kabinetdrejt@albaniaonline.net
Tel: 25 93 95 ext.333 Fax. 23 45 60

Ministria e Punës dhe Çështjeve Sociale
Ministry of Labor And Social Affairs
Rr. e Kavajës. Tirana, Albania
E-Mail: çeçom@interalb.net
Tel: Fax. 22 83 40

Ministria e Ekonomisë dhe Privatizimit
Ministry of Public Economy & Privatization
Blv. “Dëshmorët e Kombit” Tirana, Albania
Tel:22 76 17 Fax. 23 40 52

Ministria e Transportit
Ministry of Transport
Sheshi “Skënderbej” Tirana, Albania
E-Mail:cajuph@yahoo.com
Tel: 23 46 40 Fax. 23 23 89

Ministria e Punëve Publike dhe Turizmit
Ministry of Public Works & Tourism
Sheshi “Skenderbej” Tirana, Albania
E-Mail:mppkabineti@albmail.com
Tel:/Fax.22 78 79


Ministria Koordinimit Ekonomik & Tregtisë
Ministry of Economic Coordination & Trade
Blv. “Zhan D’Ark” Tirana, Albania
www.pages.albaniaonline/mbet Tel: 22 84 42

Ministria e Pushtetit Lokal
Ministry of Local Government
Blv. “Dëshmorët e Kombit”Tirana, Albania
E-Mail:beba72000@yahoo.com
Tel: 23 35 44 Fax. 23 35 45


 

  

 
Copyright 2003 Albanian.com, All Rights Reserved.