Countries

History
Culture

 

 

 

Albania > European Organisations

Këshilli i Europës-Council of Europe
Rr. “Donika Kastrioti” # 6 Tirana, Albania
E-Mail:coealb@coe.al.org
Tel:/Fax. 24 33 75

OSBE - OSCE
Rr. “Donika Kastrioti” # 6
E-Mail:osce-er@icc.al.eu.org Tirana, Albania
Tel: 23 59 92 Fax. 23 59 94


Misioni Europian i Monitorimit
European Union Monitoring Mission
Rr. “Donika Kastrioti” #1 Tirana, Albania
E-Mail:ecmm-mot@icc.al.eu.org
Tel: 22 39 42 Fax. 23 32 47

ECAM
Rr. “4 Shkurti”, #32 Tirana, Albania
E-Mail:sf@octas.com
Tel:25 71 68 Fax. 24 48 75

Banka Europiane për
Rindërtim & Zhvillim
European Bank for Reconstruction & Development
Rr. “4 Shkurti” # 26 Tirana, Albania
E-Mail:morenog@tir.ebrd.com
Tel: 23 28 98 Fax. 23 05 80

ECHO
Rr. “Vaso Pasha”, #7/1 Tirana, Albania
E-Mail:mizeti@echo.al.eu.org
Tel: 23 25 96 Fax. 23 25 96

KFW
Rr. “Mihal Grameno”, #3/3 Tirana, Albania
Tel: 34 04 88 Fax. 34 00 17

Netherland Development Organisation
Vila Gjermane #8/6 Tirana, Albania
E-Mail:registry@snv.al.eu.org
Tel:/ Fax. 37 51 10

Ndihma e Popullit Norvegjez
Norwegian People’s Aid
Rr. Ismail Qemali #30 Tirana, Albania
E-Mail:bjorn@npa.icc-al.org
Tel: 25 71 73 Fax. 25 71 72

Fondacioni Shqiptar i Shoqërisë Civile
Albanian Civil Society Foundation
Rr. “Asim Vokshi” # 137 Tirana, Albania
E-Mail:acsfrol@albaniaonline.net
Tel:/Fax. 238 056

Komiteti Shqiptar i Helsinkit
Albanian Helsinki Committee
Rr. “Sami Frashëri” #20 Tirana, Albania
E-Mail:helsinki@ngo.org.al
Tel: 23 36 71

Qendra Karter-Carter Center
Rr. “Abdyl Frashëri” # 4/4 Tirana, Albania
E-Mail:m_hoffman@carter-icc.al.org
Tel: 257 672 Cel. 03820 41419


Instituti i Studimeve Bashkëkohore
Institute for Contemporary Studies
Rr. “Vaso Pasha” #7 Tirana, Albania
E-Mail:ics@isb.Icc-al.org
Fax. 234 868 Tel: 234 868

Instituti i Studimit, Politikave & Ligjeve
Institute for Policy & Legal Studies
Rr. “Ismail Qemali” #27 Tirana, Albania
E-Mail:info@ipls.org Tel: / Fax. 258 191

Forumi i Pavarur i Gruas
Independent Forum Of Albanian Women
Rr. “Reshit Çollaku” #100 Tirana, Albania
E-Mail:fpgsh@albaniaonline.net
Tel.247 269 Fax. 228 309

Forumi i OJQ-ve
NGO Forum
Rr. “Jani Vreto” #14 Tirana, Albania
E-Mail:angof@adanet.com.al
Tel:/Fax. 230 893

SOROS
Rr. “Pjetër Bogdani” # 23/1 Tirana, Albania
E-Mail:all@osfa.soros.al
Tel: 234 621 Fax. 235 856

World Vision
Rr. “Nikolla Tupe” #17 Tirana, Albania
E-Mail:tirana@wvi.org
Tel: 258 333 Fax. 258 332

I M F
Rr. “Lekë Dukagjini” #3
E-Mail:imf@albnet.net
Tirana, Albania
Tel: 230 821 Fax. 227 732

PNUD
Rr. “4 Shkurti” #35 Tirana, Albania
E-Mail:registry.al@undp.org
Tel: 233 122 Fax. 232 075

UNESCO
Rr. “4 Shkurti” # 17, Ap. 23 Tirana, Albania
E-Mail: unesco@icc-al.org
Tel:/Fax. 234 851

USAID
Rr. “Elbasanit” Tirana, Albania
Tel: 247 285 Ext.1053
Fax. 232 222

WHO
Rr. “Sotir Kolea” #36 Tirana, Albania
E-Mail:head@who.albnet.net
Tel: 22381 Fax. 371 831

GTZ
Rr. “Themistokli Gërmenji” Tirana, Albania
Tel: 25 17 92

  

 
Copyright 2003 Albanian.com, All Rights Reserved.